RODO - Szkoła Muzyczna II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej

Przejdź do treści

Menu główne:

    
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informujemy, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o przetwarzaniu i przechowywaniu danych osobowych przez  Szkołę  Muzyczną  II  Stopnia  w Bystrzycy Kłodzkiej, pozyskanych za pomocą formularzy on-line, fotografii, materiału AV lub technologii cookies.
INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Muzycznej  II  Stopnia  w  Bystrzycy Kłodzkiej.
Dane osobowe będą przetwarzane przez  Szkołę  Muzyczną  II  Stopnia   w   Bystrzycy Kłodzkiej w szczególności:
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu  Szkoły  Muzycznej  II  Stopnia  w Bystrzycy Kłodzkiej [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
1) dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania zgody.
2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby promocji lub usług własnych  na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania lub zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
4) dane osobowe w tym dane wizerunkowe nie będą udostępnianie (powierzane) osobom trzecim lub subprocesorom, o ile nie wymaga tego realizacja uzasadnionego interesu prawnego Administratora.
Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania informacji czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących celu i czasu przetwarzania tych danych.
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.
3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych.
4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.
5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.
6) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
Prawa wymienione w pkt 1-7 powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) Dariusz Styczyrz,                                 e-mail: iodsm2@bystrzycaklodzka.pl lub poprzez kontakt z  Szkołą  Muzyczną  II  Stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Sempołowskiej 13, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, tel. 748716829
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły  Muzycznej  II   Stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej  Tadeusz Piotrowski,
 • adres: Szkoła  Muzyczna  II  Stopnia  w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Sempołowskiej  13, 57-500 Bystrzyca Kłodzka,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług na najwyższym poziomie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług,
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Szkoła  Muzyczna  II  Stopnia  w Bystrzycy Kłodzkiej, źródłem tych danych informacje z formularzy online, umów, dane wizerunkowe (foto/wideo) oraz metadane,
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w bazach danych do momentu ustania celu ich przetwarzania lub odwołania zgody,
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia O Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i Ustawy O Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r., (DZU 2018 poz. 1000),
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest wymagane w celu realizacji usług lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora.
   


   
  Copyright 2015. All rights reserved.
  Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego